Koszt Gospodarowania Odpadami

 1. Stosownie do zapisów art. 37 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, spółka LECHPOL ELECTRONICS nieodpłatnie przyjmuje zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje, co sprzęt kupowany.

  Pełna treść artykułu art. 37 o obowiązku nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu z gospodarstw domowych
  1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany
  2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
  3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 mkw poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
  4. Dystrybutor jest obowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji w zakresie, o którym mowa w ust. 1–3. Dystrybutor udostępniający na rynku sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na odległość jest obowiązany do przekazania tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu.
   
 2.  Sklepy należące do sieci sklepów Rebel Electro, autoryzowanego dystrybutora produktów marek należących do LECHPOL ELECTRONICS, mają powierzchnię mniejszą niż 400 mkw. 
 3. Nabywca zobowiązany jest w momencie dokonywania zamówienia do powiadomienia sprzedawcy o chęci oddania zużytego sprzętu, o ile spełnia w/w warunki. Jeżeli tego nie zrobi, Spółka LECHPOL ELECTRONICS za pośrednictwem firmy kurierskiej tylko dostarczy zakupiony sprzęt. 
 4. W kwestii odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od prowadzących punkty zbierania sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, zbierania sprzętu elektrycznego i elektronicznego innego niż pochodzący z gospodarstw domowych, obowiązki przejęła Spółka Akcyjna Biosystem Elektrorecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego z siedzibą w Krakowie. W związku z powyższym w przypadku konieczności odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prosimy o kontakt z Panią Anną Urbaniak tel. tel. (012) 29-666-25 lub pisząc na e-mail: anna.Urbaniak@biosystem.pl. Lista punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w załączniku.